Sassy in Sicily 2021                                                   
terracotta, slip and glazes                                              
29 x 13 x 8 cm     


© Sassy Park

photography © Karl Schwerdtfeger